sobota 22. septembra 2007

DIABOL MEDZI NOTAMI- 2

ROCK'N'ROLL V MLÁDEŽNÍCKEJ CIRKEVNEJ HUDBE?ROCK RYTMICKÉ SPÚTAVANIE DUCHA

Autor: ThDr. Andrzej Zwoliński

Rocková a metalová hudba z pohľadu katolíckej náuky, doplnená svedectvami

POZRI TU - http://www.index.sk/michael/AKTUALITY/indexright.htm


JÁN HALUŠKA: ROCK'N'ROLL V MLÁDEŽNÍCKEJ CIRKEVNEJ HUDBE?


OBSAH

1. Úvod
2. Ku vzniku rockovej hudby
Honba za extázou, Krízy moderného človeka vyplývajúca z ovládnutia mediálneho priestoru šarlatánmi, Existencionalizmus, A. Crowley
3. K účinkom rockovej hudby
Hlasitosť, Fenomén "počúvania", Extatické štýlové prvky, Monotónnosť a pasivita ducha, Upozornenie z mozgovej chirurgie
4. Posolstvo rockovej hudby
Voľná sexualita, Zneužívanie drog, Východná mystika a okultizmus, Egoizmus, vzbura, násilie
5. Účinky rockovej hudby
6. Jav tzv. kresťanskej rockovej hudby
7. Cesta z dilemy
8. Literatúra

1. ÚVOD

Hudba je zrkadlom doby. Vo všetkých dobách sa človek snažil hudbou vyjadriť svoje pocity, predstavy a myšlienky. Keď sa v určitom kultúrnom okruhu zmenil všeobecný spôsob života, zmenila sa aj hudba. preto pozorovanie epoch dejín hudby dovoľuje vytvárať závery o myslení a cítení ľudí dotyčnej doby.
Ak sa chceme bližšie zaoberať rockovou hudbou, musíme pamätať na to, že máme pritom do činenia s pomerne mladým javom v histórii huddby, ktorý však dosiahol mimoriadne široký vplyv. Uvedením dát, faktov a pozadia by sme chceli čitaěľovi sprítomnoť niektoré znaky myslenia súčasnej doby. "Mládež zomierajúceho veku" -- tak sa volá titul jednej holandskej knihy o kríze moderny. Týmito slovami nech je stručne načrtnutý aj predmet týchto úvah. Naším želaním je aj ukázať východisko z tejto dilemy, Ježiša Krista. On je cesta, pravda, aj život, Ján 14,6.
Tento text je založený na viacerých zdrojoch, ktoré sú uvedené na konci v zozname literatúry a bol aktualizovaný z internetových zdrojov o tomto fenoméne jednak z kresťanských zdrojov (tak protestantských ako aj katolíckych a pravoslávnych), ako aj tvrdení o sebe z nepriateľského tábora -- okultistických, satanistických a iných nekresťanských zdrojov na sieti. Tieto citáty sú vyznačené kurzívou.

2. KU VZNIKU ROCKOVEJ HUDBY

Okolo r. 1955 vznikla spojením skupín "Rythm and Bues" amerických černochov a "Country and Western" bielych doteraz neznáma hudba "Rock and Roll" (Rock'n'roll).
"Rythm and Bues" so svojím tvrdým, prerážajúcim beatom sa vracia, čo sa rytmu týka, k hudbe africkej modloslužby (to platí ostatne vprincípe aj pre celú jazzovú hudbu). Spojením s "Country and Western" sa táto hudba stala veľmi atraktívna pre bielu mládež, čo jej umožnilo prejsť víťazne počas niekoľkých rokov celým západným svetom a vtiahnuť globálne mládež do svojich pút. Z Rock'n'roll-u vznikali rad-radom početné iné hudobné štýly, ktoré niektoré sú uvedené v nasledujúcom zozname:

Rythm and Bues
Country and Western
Rock and Roll
Soft Rock
Hard Rock
Big Beat
Psychedelic Rock
Jazz Rock
Electronic Rock
Baroque Rock
Heavy Metal
Techno Music
a mnohé ďalšie.

Honba za extázou

Rock -- v preklade znamená -- tvrdá, hlasitá, monotónna (hudba). Je to elektronicky zosilnená, založená na zdôraznenom rytme a monotónnom opakovaní hudba, ktorá je schopná uviesť poslucháča do stavu omámenia.

Odborný lekár Dr. Eckhardt Knaul poznamenal v časopise "edizin heute" k extáznemu pôsobeniu rockovej hudby toto: "...nech je to v pralese alebo vo veľkomeste, vždz je to motorická hudba, ktorá svojímst´ňalm opakovaním uvedie ľudí v skupinách k egradácii osobnosti a k popretiu individuality.

Kritické, riadiace vedomie je vyradené a vystúpi zvieracia posadlosť... Stratí sa kontrola nad telesnými funkciami. Stav vytrženia s epileptickým šklbaním údov, zavýjanie, hrzzenie, smiech, pomočovanie a trhanie odevu sa pociťuje ako zážitok šťastia a rozkoše..."

Walter F. Hiss charakterizoval v tom istom časopise vúlyv rockovej hudby nasledovne: "Zavýjajúce tóny strún elektrických gitár, hektické staccato bicích nástrojov rozvibrujú nervy, vyradia akékoľvej myslenie. Beatová a rocková hudba dosiahne svoje, zmení väčšinou mladé poslucháčstvo na vrieskajúci dav.

Prípady mdloby sú hodnotené ako ich prirodzený dôsledok."

Môžeme priviesť ďalšie výroky autorít o gegatívnom fyziologickom a psychickom pôsobení tejto hudby.Ako je možné, že tento druh hudby získal v tak krátkej dobe svetový úspech? Zrejme sa objavila v čase, keď mala pre svoje rozšírenie najplodnešiu živnú pôdu. Vznikla v dobe, keď sa v mnohých mladých ľuďoch prebúdzala stále silnejšia túžba po extatickýc hzážitkoch a mystických skúsenostiach.

Významný francúzsky neuro-fyziológ H. Gastaut hovorí v článku z r. 1970 o poriadnej "honbe za kozmickou extázou" (la quote d une extase cosmique). Vyjadruje v ňom (ako nekresťan) svoje hlboké obavy nad vtedy prebiehajúcim vývojom.

Z akých dôvodov vznikla táto túžba po iracionalite a mystike? Aby sme tomu porozumeli, musíme sa trochu zaoberať najprv zmenami myslenia na západe od polovice XX. storoˇčia, po II. svetovej vojne, "lebo ako zmýšľa (človek) vo svojej duši, taký je", Pr. 23,7a.

Krízy moderného človeka vyplývajúca z ovládnutia mediálneho priestoru šarlatánmi

V r. 1859 (teda viac ako pred 100 rokmi pred vznikom Rocku) vydal Ch.Darwin svoju knihu "Vznik druhov prirodzeným výberom", potom v r. 1871 nasledovala kniha s titulom "Pôvod človeka". Ch.Darwin bol veriaci kresťan a vedec. Jeho knihám sa nedá nič uprieť, sú na špičkovej vedeckej úrovni svojej doby. Problém nastal až v tedy, keď jeho teória (každá vedecká teória platí dovtedy, kým nie je nahradená teóriou adekvátnejšou pravde) sa stala predmetom manipulácie šarlatánov a zatratenia cirkvami. Darwinova teória silným prispením oboch týchto subjektov získala veľkú popularitu.

Títo nevedci si zjednodušili vec úplne primitívnym spôsobom tak, že šarlatáni--materialisti teóriu pokladali za dôkaz, že neexistuje Boh. Boh ako Stvoriteľ odrazu nemal miesto. A keďže takéto tvrdenie (pavedcov, nie vedcov ani Darwina) protirečí Biblii, postavila sa úplne nelogicky proti Darwinovmu učeniu aj cirkev presne tak ako sa postavila k učeniu Galilea Galileiho a Koperníka a vlastne na tomto stanovisku zotrváva dodnes. Je smola, keď sa nábožensky fundamentalisticky riešia otázky, ktoré nespadajú do kompetencie teológie.

Tak sa zrazu začalo uvažovať všetko živé, a tým aj človek, ako produkt dlhého vývoja. Tento výklad Darwinizmu v ďalšom období ovplyvnil celé myslenie ľudstva -- vo filozofii, psychológii, pedagogike, sociológii, teológii, histórii, astronómii a vo veľa iných odboroch vedy a umenia.
Toto scestné myslenie potom viedlo k tomu, že mnohí prijali tento obraz sveta z druhej ruky od pavedcov. Tí, čo ho neprijali, v nedeľu verili v stvorenie Adama a Evy a v pracovné dni v skreslenú teóriu Darwina. Netreba hovoriť, že skreslený výklad Darwinovej teórie veľmi vyhovoval filozofii dialektického materializmu, ktorá bola filozofiou komunizmu a dominovala v socialistických štátoch. Ale aj na západe sa mnohí ľudia pre tento evidentný rozpor medzi "vedou" a náboženstvom začali oddeľovať od kresťanstava a biblický názor, že Boh stvoril človeka na svoj obraz, celkom zavrhli. Toto myslenie viedlo k celkovej kríze. Ak človek vznikol náhodou, tak Boh skutočne neexistuje.

Existencia človeka nemá význam a zmysel, aspoň v zmysle Biblie, a musí byť všetko absurdné alebo je v skutočnosti inak (ako aj je: netreba zmiešavať vedu s obraznou rečou Biblie, ktorej predmetom je kvalitatívne posolstvo Boha človeku, nie kvantitatívny prírodovedecký rozbor niečoho). Podľa interpretácie Darwinovej teórie z XX. storočia je človek len bezduchý biochemický stroj bez účelu a cieľa. Mimochodom, všimnime si, že ešte pred tým, v období technickej revolúcie, mali ľudia predstavu, že človek je mechanicko-chemický stroj. A tiež, že v súčasnej informatickej dobe predstava o stroji -- tento krat na základe ovladnutia psychológie jedinca -- preživa ďalej. A o tomto to vlastne všetko je. Kým niekto predtým len tvrdil, že človek je stroj, teraz: niekto chce urobiť z ľudí stroje, vymzť im mozog, pričom deje sa to v globálnom merítku. Je to posun do inej roviny, oveľa nebezpečnejší ako bol nesprávny výklad Darwinovho alebo Koperníkovho učenia.

Existencionalizmus

Ale vráťme sa ešte k polovici XX. storočia. Tu začali alebo sa rozvinuli rôzne existencionalistické filozofie. Tieto myšlienkové systémy hovoria v podstate to isté: rozum a veda vraj ukazujú, že existencia človeka nemá žiadny zmysel a účel. Takáto vedecká realita vedie k pesimizmu. Aby však jestvovanie bolo znesiteľné, musí sa urobiť skok do iracionálna, prekročit svoj ľudký tieň, apod..
Ako má tento skok vyzerať, samozrejme, zodpovedali rôzni filozofi rôzne. Ponúkané možnosti boli: krajné zážitky, sebarealizácia, altruizmus, drogy, voľný sex, orientálna mystika, a ... rocková hudba, ktorá má všetky vlastnosti drogy, ako uvidíme. Najmä v 60-tych rokoch dosiahla kríza moderného človeka taký stupeň, že takéto myšlienky sa stali otvorenými a prístupnými pre široké masy mládeže na západe. U nás sa šíril Rock pomalšie jednak vzhľadom na odlišnú celkovú psychologickú klímu (socializmus bol v štádiu budovania a rozvoja, bola tu teda perspektíva niečoho, "svetlého zajtrajška") a tiež, komunisti mali koncepciu duševnej etiky a vzdelávania obyvateľstva, ktorá nebola založená na Biblii a bola jej nepriateľská, ale bola a vedeli túto svoju koncepciu aj efektívne a cieľavedome presadzovať v praxi. Tejto koncepcii bola Rocková hudba úplne cudzia.

Spojenie s okultizmom

Do tohoto obdobia treba rátať aj začiatky vedomého spojenia Rockovej hudby s okultizmom a démonickým svetom.

Významnou postavou je v tomto procese anglický mág Aleistair Crowley (1875--1947), ktorý je považovaný za najväčšieho satanistu XX. storočia.


Doporučoval už v 20-tych rokoch XX. storočia, že treba mládež uciť, ako sa dostať do tranzu, aby tak mohli nadviazať kontakt s démonickým svetom Navrhuje tri metódy:
1. hudbu založenú na silnom rytme, opakovaní a monotónnosti,
2. drogy.
3. voľný sex (vyvinul k tomu špeciálnu sexuológiu)
Vpodstate všetky tri metódy sú chemické drogy, len rôzneho druhu. Spomeňme si súčasnú masívnu reklamu s heslami na bilboardoch s heslom "sex áno, drogy nie", ktorá hlása za povolenú jednu z týchto drog.

Prostredníctvom svojho žiaka Kennetha Angera sa stal Crowley duchovným učiteľom skupiny Rolling Stones (Anger ich uviedol do démonie).


Aj nespočetné iné skupiny boli priamo ovplyvnené Angerom. Keď vznikla rocková hudba, dosiahla myšleinková klíma západnej mládeže práve toho štádia, že Crowleyho myšlienky a činy mohli nájsť živnú pôdu.

Rocková hudba samotná má všetky uvedené príznaky 1., 2., 3. Naviac, skoro všetky tzv. hviezdne rockové skupiny propagovali a propagujú otvorene vo svojich textoch voľnú sexualitu, okultizmus a často verejne aj drogy a satanizmus, keď si to trúfnu vzhľadom na zákony v tom-ktorom štáte.

Súčasnosť

Je alarmujúca. Podľa štatistík, priemerný americký teenager strávi 6 hodín denne počúvaním rockovej hudby. Je to jeho najmilší spoločník. Je to jeho učiteľ, kňaz a vodiace svetlo. Ono diktuje všetky detaily v jeho živote -- od toho, čo si obliekať až po to v čo veriť. Dr.Alan Bloom v knihe "The Closing of the American Mind" píše: "je to ich vášeň, nič viac ich nevzrušuje tak, ako toto, nemôžu brať nič vážne okrem hudby."

3. K ÚČINKOM ROCKOVEJ HUDBY

V čom spočíva to, že rocková hudba je schopná uviesť poslucháča do stavu tranzu a urobiť ho prístupným pre médiá (démonické vplyvy)?

Hlasitosť

Na rockových koncertoch a diskotékach sa môže dosiahnuť hlučnosť až 120 dB, čo odpovedá hlučnosti tryskového lietadla z bezprostrednej vzdialenosti. Ďalšie zvýšenie hlučnosti spôsobuje už bolesť, resp. roztrhnutie ušného bubienka. Priemerné hodnoty pri "walkmane" so slúchadlami sú 80--110 dB, pris stereozariadeniach so slúchadlami 85--100 dB.
Vysoká hlasitosť spôsobuje neuveriteľný sluchový stres. Z nadobličiek sa pritom vylučuje stresový hormón adrenalín
C9H13O3N, ktorý má štrukturálny vzorec

HO -- C -- CH = C -- CH -- CH2
!! ! ! !
HO -- C --CH = CH OH NH--CH3

Toto sa deje automaticky pri každej stresovej situácii. Keď sa však jedná o dlhotrvajúci, krajne silný stres, dochádza k nadprodukcii adrenalínu. Takéto množstvo adrenalínu už nie je únosné pre telo a pomocou enzýmov sa z časti premieňa na adrenochróm, ktorý má ten istý vzorec C9H13O3N, avšak inak štrukturalizovaný:

O = C -- CH = C -------- CH -- HO
! ! !
O = C --CH = C -- N -- CH2
!
CH3

Adrenochróm je však nič iné ako psychodysleptikum, t.j. droga meniaca vedomie, podobne ako LSD, meskalin, STP, psylocybin, atď. Nemusíme sa preto čudovať, keď sa publikum na rockových koncertoch dostáva do stavu vybičovanostia a arogantnosti (flipp a high) a stráca sebakontrolu.

Hypnotickým efektom farebnej hudby, užívaním alkoholu a iných drog (aj v malom množstve), ambiofóniou a silnou túžbou po úniku z reality sa účinok andrenochrómu ešte zosilňuje.
Andrenochróm je sám o sebe slabšia droga ako LSD, ale skúsenosti s touto telovou drogou prebúdzajú žiadosť ešte po intenzívnejších zážitkoch.
Omamujúci účinok rockovej hudby sa vz)tahuje aj na zvýšené tvorenie endorfinných (morfiou podobných) substancií v mozgu. Táto oblasť je však v súčasnosti ešte málo preskúmaná.
Ešte chceme poukázať na jeden podstatný rozdiel medzi klasickou a rockovou hudbou. V klasickej hudbe sa takisto môže dosiahnuť veľká hlasitiostť, avŠak je v nej striedanie medzi vrcholovým bodom (napätím) a uvoľňujúcimi, ukľudňujúcimi úsekami, takže poslucháč sa môže zasa "zotaviť". Pre rockovú hudbu je tzpické stále napätie. Tým však nechceme tvrdiť, že klasická hudba je vždy upokojujúca.

Fenomén "počúvania"

Videli sme, ako rýchlo môže vzniknúť silný stres cez ucho. Sú tu však aj ďalšie fyziologické fakty. Sluchové bunky v ľudskom sluchovom aparáte reagujú na dráždiace sily, ktoré sú asi desaťmiliónkrát menšie ako sila dotyku. Sluch je nepochybne citlivejší ako hmat. Neurologicky je silnejšie spojený s pocitmi ako zrak preto, lebo medzi uchom a ustým druhom citového centra v mozgu (tzv. Lymbovým systémom) sú priame spojenia. Na tomto prepájacom mieste medzi telom a dušou, medzi vedomím a bezvedomím sa rozhoduje tiež o efekte melódie a rytme hudby.

Extatické štýlové prvky

V rockovej hudbe sa okrem sinlého fyziologického pôsobenia používajú aj ďalšie štýlové prvky, zvyšujúce napätie a vzrušenie, ktoré sú psychologickej povahy. Sú to akustické signály, ktoré má človek vrodené alebo získané výchovou a znamenajú signály nebezpečia, úzkosti, živelnosti, divosti prírody, apod. Sú to tieto prvky:

monotónnosť a časté opakovanie (rytmickej figúry, slovnej frázy, atď. ),
tvrdý, prerážajúci beat,
synkopy (predsunutie metrickej váhy na predchádzajúci odsek taktu, pôvodne neprízvučný odsek taktu preberie dôraz, ktorý mu inak nepatrí),
off-beat (podobne ako synkopa, ale posun je už taký veľký, že už úplne je mimo metrický kontext),
ostinati (melodická figúra, ktorá sa stále opakuje dookola),
glissando (spojité preklenutie hudobného priestoru medzi vzdialenými tónmi, napr. sirény, smerom hore alebo dolu),
smears (krátke glissando medzi jednotlivými tónmi melódie),
dirty notes (tóny s nečistou intonáciou),
scat (hlasový prednes bezobsahových slabík),
extetické výkriky,
elektronicky zdeformované zvuky (napr. spätná väzba pri zosiľovačoch).

Tieto prvky sú schopné dohnať poslucháča až do extázy. V africkej hudbe sa používalo a používa veľa týchto štýlových prvkov, aby stimulovali agresivitu (vojnové tance), alebo sexuálne vzrušenie (skupinový sex, kulty plodnosti) a vzývanie modiel.

Jednotvárnosť a pasivita ducha

Pretože rocková hudba väčšinou spočíva na prerážajúcom, tvrdom beate a na opakovaní, je to hudba jednotvárna. Jej účinok je uspávanie ducha a vyraďovanie ho z činnosti. Častým konzumovaním tejto hudby sa schopnosť vypínania ducha cvičí. Časom je potrebné stále menej a menej k tomu, aby sa dosiahla táto pasivita. V tom spočíva nebezpečenstvo, na ktoré sa veľmi často príliš nedbá. V okultizme je pasivita ducha jedným z najdôležitejších prostriedkov pre nadviazanie spojenia s démonickým svetom (napr. joga, transcendentálna meditácia, autogénny tréning, zneužívanie drog, etď.).
Výpovede narkomanov potvrdzujú, že počúvanie rockovej hudby v stave opojenia zosilňuje účinok drog. Oproti tomu počúvanie klasickej hudby účinok drog tlmí. To je pochopiteľné, pretože klasická hudba svojou štrukturalizáciou, rozmanitosťou a striedaním aktovizuje ducha. Oproti tomu, rocková hudba vedie ducha svojou jednotvárnosťou k jeho vyradeniu.

Poznatky z mozgovej chirurgie

Ako je možné vysvetliť, že pasivita ducha spôsobuje silnú vnímavosť práve pre démonické vplyvy a nie napr. pre modlitbu k Bohu? Fígeľ je v tom, že komunikácia s Bohom a duchovný rast človeka je podmienený jeho slobodnou vôľou, osobným rozhodovaním a činmi.
Veľký mozgový chirurg Wilder Penfield na základe nespočetných operácií, ktoré robil na pacientoch v bdelom stave, objasniť, že musí jasne rozlišovať medzi modzgovou hmotou a duchom človeka. Dráždil elektródami môzne časti mozgu svojich pacientov preto, aby mohol presne určiť miesta pre operačné rezy. Na základe ich reakcií mohol urobiť zaujímavé zovšeobecnenia ich reakcií, ktoré publikoval v knihe "The Mystery of the Mind." Človek má nezávislého ducha, ktorý myslí pomocou mozgovej hmoty. Úplne podobne tomu ako programátor myslí pomocou počítača. Keď sa však duch človek zpasívni, môžu jeho mozgové centrá ovládnuť "iní duchovia." Neurofyziológ a nositeľ Nobelovej ceny sir John Eccles sa dokonca domnieva na základe mnohých výskumných pozorovaní, )ze cudzie vplyvy sa uskutočňujú cez nervové synapsy.

4. POSOLSTVO ROCKOVEJ HUDBY

Doteraz sme videli, že rocková hudba pôsobí na človeka nezávisle na tom, aké posolstvo sprostredkováva. A je to tak, lebo väčšinou je v angličtine, ktorú ťažko rozumejú aj ľudia, ktorí hovoria po anglicky plynne ale angličtina nie je ich materinský jazyk..
V nasledujúcej časti sa chceme zaoberať aj tým, aké posolstvo šíri v posledných asi 40 rokoch rocková hudba.

Voľná sexualita

Speváčka Grace Slicková povedala: "Je celkom ľahostajné, čo hovoria texty. Všetky naše piesne znamenajú to isté: Buďte voľní v láske, voľní v sexe." Ak si niekto zoberie pod lupu väčšinu anglických textov, tak skoro zistí, že tento výrok je pravdivý.
Keď okolo r. 1955 vznikla rocková hudba, razil sa názov "Rock'n'roll." Dnes si už málo ľudí uvedomuje, že tento názov je prebratý z česnošského slangu a je synonymom pre "smilstvo." Spoznalo sa, že táto hudba sexuálne stimuluje.
Hudobný vedec Tibor Kneif napísal: " Heavy metal oslovuje svojimi vibráciami celé telo, predovšetkým brušnú oblasť a toto vzsvetľuje tak oslavovanú sexuálnu stimuláciu, ktorá z neho vychádza."
Rockový hudobník John Dartes povedal: "Rock'n'roll" je z 99% sex."
Ian Dury mienil: "Všetko, čo moje telo potrebuje, je sex, drogy a rock'n'roll."
Frank Zaa nepozná takmer žiadnu inú tému vo svojich songoch. "Atakuje všetky sexuálne tabu so svojou skupinou, od sexu s neplnoletými až po sodomiu (sex so zvieratami)."
Aj na gramoplatniach sa toto posolstvo verne podáva ďalej. K tomu pristupuje životný štýl samých spevákov, ktorý cieľavedome a očarujúco pôsobí na svojich oddaných fanúšikov.

Zneužívanie drog

Eric Clapton vyhlásil: " Rockový hudobník bez drog je le n polovičný muž."
Roling Stones spievajú v "Sticky Fingers": "Prosím sestra, morfium! Premeň moje nočné mory na sny. Sladká sesternica kokaín, polož svoju chladnú ruku na moje čelo."
Rockovú hudbu možno označiť na najvplyvnejšieho obchodníka s drogami. Táto hudba so svojou silou, ženúcou k vybičovaniu, prebúdza v poslucháčovi túžbu po ešte intenzívnejších zážitkoch. Je skutočnosťou, že rocková hudba, jej texty, propagujúce drogy a "príklad" nespočrtných rockových hudobníkov boli jedným z najpodstatnejších faktorov k rozpútaniu narkomanie v 60-tzch rokoch.
K dnešnej situácii. Už v r. 1986 psychlóg Jean-Martin Buttner napísal:"...že celá hudobná scéna jecelkom rozožraná tvrdými drogami." Mnohí hudobníci museli za svoj životný štýl zaplatiť predčasnou, tragickou smrťou. Spomeňme mená: Brian Jones, jimmy Hendrix, Janis Joplinová, Keith Moon, Sid Vicous, Elvis Presley, Edy Mercury, a ďalší. Koľko však bezmenných mladých ľudí nasledovali ich šľapaje?

Východná mystika a okultizmus

Na jar 1968 išli Beatles ku Maharishi Mehesh Zogi, aby ich uviedol do "transcendentálnej meditácie." John Lennon potom vyhlásil:

"Urobíme vštko, čo je v našej moci, aby sme rozšírili transcendentálnu meditáciu." Tak došlo k tomu, že Kaharichi moho prísť do Európy a získal nebezpečný vplyv na obrovské množstvo prívržencov.

Vo svojom songu "My sweet Lord" uctieva George Harrison boha hinduistov Krišnu.
Hinduistické myšlienky môžeme nájsť v textoch songov nasledujúcich skupín a hudobníkov: Carlos Santana, John McLeughlin, Yes, Earth-Wnd-and-Fire, Nina Hagenová, a iní.
Koncom 60-tzch rokov vznikol tzv. Rage-rock. Je to rocková hudba, ktorá pojala do seba prvky hinduistickej hudby Indie.


Všetkými týmito vplyvmi bolo myslenie nespočetných mladých ľudí na Západe zahmlené hinduistickými ideami.


V songu "Sympathy for the Devil" vzývajú Rolling Stones diabla.

V r. 1962 povedal John Lenon:" Viem, že Beatles budú mať taký úspech, ako žiadna iná skupina predtým. Viem to presne, lebo som pre tento úspech zapredal svoju dušu diablovi."

Skupina "Black sabbath" sa zaprisahala v r. 1969 v okoltistickom krste diablovi. Ich gramoplatne majú magické motívy ako napr. satanistické omše a čarodejnice.


Na LP "Reflection- Blach Sabbath" stojí napísané:"A tz, úbohý blázon, čo držíš túto LP v rukách vedz teraz, že si s ňou zapredal svoju dušu, leb osa rýchlo chytí v tomto pekelnom rytme, v diabolskej moci tejto hudby. A toto hudobné hadie uštipnutie ťa nechá tancovať bez konca, bez prestávky."


Vedúci gitarista skupiny"Led Zeppelin", Jimmy Pge povedal:"Rockový koncert nie je v skutočnosti nič iné ako magický rituál."


Komponista "Meat Loaf", jim Sieman, povedal: Bol som už dávno priťahovaný nadprirodzeným a viem, že Rock je pre mňa tým ideálnym médiom... Keď prídem na javiskom, stávam sa posadnutým."


Skupina AC-DC dosiahla v r. 1979 veľký úspech s LP "Highway to Hell" (Ďiaľnica do pekla). Tisíce fanúšikov kričalo na koncertoch spoločne s nimi" " Som na dialnici do pekla... nezastavujte ma, hej, hej, hej... Yeah, idem cestou dolu až na koniec, na diaľnici do pekla."


Mohli by sme menovať ešte mnohé vysoko okultné, satanizmom inšpirované skupiny, ako napr. Mothlez Crue, Demon, Mass, Withfynde, Venom, Kiss, Mercyful Fate, Iron Maiden, Deep Purple, Rainbow, Eagles, Emerson, Lake and Palmer, Uriah, Heep, Nazareth. Zo Slovenska menujem za všetky skupinu Elán.

Egoizmus, vzbura, násilie

Janis Joplinová vzjadruje egoistickú "ber-mentalitu", ktorá patrí neoddeliteľne k rockovej hudbe, či životnom štýle, vo svojom songu "Get it, while you can" (Ber, pokiaľ môžeš). Žila podľa svojej zásady:"Ži intenzívne, miluj náruživo, zomri mladá!"
Nina Hagen spievala:"Nemám vôbec chuť plniť svoje povinnosti. Ani za teba, ani za seba, nemám žiadne povinnosti."
Hnutie punkov so všetkými formami svojich prejavov je výstižným vyjadrením všetkých týchto ničivých, životu nepriateľských myšlienok. Je to zúfalý, beznádejný, bolestný krik mládeže v zomierajúcom veku.

5. ÚČINKY ROCKOVEJ HUDBY

Konzumovanie rockovej hudby nezostane bez následkov pre poslucháčov. Tieto sú samozrejme závislé na intenzite, s akou sa človek tejto hudbe oddáva. Poukážeme na nasledovné javy:

agresivita,
zúrivosť,
hnev,
depresie,
strach a nútené správanie sa,
stavy tranzu rôznej hĺbky,
skln k samovražde,
neprirodzená nutkavá sexualita,
strata vôle,
neschopnosť rozhodovaťsa,
hrubosť (hnutie punkov),
mimovoľné kmitavé a chvejivé pohyby svalov (tiky),
náruživosť,
závislosť na stálom počúvaní hudby.


6. JAV TZV. KRESŤANSKEJ ROCKOVEJ HUDBY

Treba jasne povedať hneď na začiatku, že rocková kresťanská hudba neexistuje.


Ak sa nejaká rocková hudba za takúto vydáva, hoc aj s dobrým úmyslom, nie je to hudba kresťanská a jedná sa buď o naivnú nevedomosť alebo úmyselný klam.

Rocková hudba je v priamom protiklade kresťanskému učeniu.


Mnohým kresťanským čitateľom ayda stále zneje otázka, či tzv. kresťanská rocková hudba predsa len nie je zastupiteľnou alternatívou proti vplyvu "pravej satanskej" rockovej hudby.

A ci nie je dobrým prostriedkom pre evanjelizáciu, aby nekresťana "vyviedla odtieaľ, kde je." Žiaľ, toto je omyl a ak sa dáme touto cestou, skončíme nakoniec zle my. Prečo je to tak, vysvetlíme pomocou už uvedených vlastností rockovej hudby.


Zopakujme, že rocková hudba má deštruktívny účinok na ducha nezávisle na tom, aký je text.

T.j., môžeme vyspevovať celé evanjelium, ale efekt bude satanský.


Po druhé, pre svoje osobitné štýlové prvky nemôže byť hodnotovo neutrálna, má extatický a erotický stimulujúci účinok už vo svojom hudobnom charaktere.

Po tretie, vedie k pasivite ducha a tým aj k démonickému zaťaženiu. Biblia však vyzýva na mnohých miestach k aktivite, triezvosti a bdelosti (napr. 1Pt 1.13, 1 Pt 5.8, 1 Tes 5.6, Mk 13.37).

Po štvrté, ak by sa aj uskutočnila "takáto evanjelizácia", je to podfuk, prispôsobenie sa svetu, Rim 12.2, falošná metóda. Kto sa stane kresťanom pomocou rockovej avanjelizácie, môže si dôvodne myslieť, že kresťanský život je práve taký "rocking", "groowy", "freaging", nestály a rozmarný ako je hudba, ktorá ho ponúka.

Okrem toho mu sťažuje a nie pomáha oddeliť sa od svojho starého života so všetkým, čo k tomu patrí.

Pre šírenie "evanjelia pokoja" môže prispieť len hudba pokoja.


Po piate, kresťanstvo nebojuje proti zlu iným zlom, ale tak, že zväčšuje podiel dobra, až kým prevládne. to, že niekde je veľa tmy neznamená, že máme ju vytlačiť inou tmou.

Znamená to, že tmu máme prevládnuť svetlom a tma sa automaticky stratí. Vo Fil 4.8-9 sú nám podávané dôležité kritériá pre kresťanský život, ktoré sa musia použiť aj pre hudbu:


"Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, ćo je počestné, čo je spravodlivé, čo čisté, čo milé a čo je chvályhodné, ak je nejaká cnosť a nejaká chvála. Robte to, čo ste sa naučili, čo ste prijali, počuli a videli na mne. A Boh bude s vami."

7. CESTA Z DILEMY


Kto dôsledne premýšľa o účinkoch rockovej hudby, musí dôjsť k záveru, že ňou boli milióny mladých ˇudí zevedené do tragickej slepej uličky.


Tzv. rocková kultúra je dôsledkom povrchného súčasného myslenia. Pravé vedecké myslenie je fakticky masovo nedostupné a ľudia sú masovo uspokojovaní ilúziami a polopravdami, s čím sa nemusia ani duševne ani telesne namáhať, čo chce ich telo.


Dokazovať pomocou Biblie, že existuje Boh -- Otec, Syn a Duch Svätý -- to je samozrejme úplne chybný postup a nezmysel. Podobne nevyvrátiteľne môžu argumentovať hoc aj budhisti alebo africkí šamani o existencii svojich bohov.

Načrtli by sme iný postup. Je nie tak ľahko dosažiteľný ako je nadrogované hopsanie na rockových diskotékach a koncertoch (vrátane tzv. kresťanského rocku v niektorých kresťanských kostoloch, kde to starší z nevedomosti dovolia).


Túto metódu nazvime "procesiou udúcou k Bohu".
Procesia idúcou k Bohu, to je skupina ľudí aspoň dvoch ľudí. Každý tu je dobrovoľne a si je vedomý, že je potrebná osobná sloboda myslenia (a preto aj materiálna) pre získanie múdrosti o Bohu. Zároveň, pretože je to ťažká vec, musíme sa navzájom podopieraŤ na púti pri vzájomnom rešpektovaní každého jedinca.


A po tretie, aby sme neblúdili, musíme mať kompas, kam putujeme.

Varujeme pred bigotným dosadením za kompas Bibliu, za spoločenstvo napr. Cirkevný zbor alebo rodinu, za slobodu rešpektovanie cirkevných a svetských zákonov.

Modelovou ukážkou takejto procesie by teoreticky mala byť nedeľná Bohoslužba, kde hudba má významné miesto (90% času, nehovoriac o kvalitatívnych aspektoch cirkevnej hudby). Nudné? Možno. Ale len preto, lebo sa niekde robia ľudské skutky tela a neopravujú sa úprimne v reformačnom zmysle.


Procesia idúca k Bohu -- to by mal byť celý čas, ktorý sme na tomto časnom svete. Počas tohto času môžeme spievať novú pieseň. Je to najefektívnejší prostriedok duchovnej očisty. Rock na to ani najmenej, vôbec nepotrebujeme.
Na záver niekoľko súvisiacich citátov z Biblie bez komentára:

"Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti." Ján 1.9

"Kto verí v Syna, má večný život. Kto však neposlúcha Syna, neuzrie život, ale hnev Boží zotrvá v ňom." Ján 3.36.

"A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, Chlípnosť, modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, opilstvá, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú mať účasť na kráľovstve Božom." Gal 5.19-21.

"Ale on bol prebodutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás." Iz 53.5-6.

"Kto však neposlúcha Syna, neuzrie život, ale hnev Boží zotrváva v ňom." Ján 3.36.

"Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia," Hebr. 3.7-8.

" ...je stanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd." Hebr. 9.27

"Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý."

8. LITERATÚRA

1. R.L.: Rockmusik, Daten -- Fakten -- Hintergrunde, Asdruck einer Jugend in einem sterbenden Zeitalter. Beroa-Verlag, Zurich, preklad: GBV, MSEJK 2001, Bratislava

2. S. Schmidt-Joos -- B. Graves: Rock-Lexikon. Reinbeck bei Hamburg 11(1979), 11.

3. W. F. Hiss: Musik als Droge und Umweltschmutz. Medizin Heute 8(1982), 15--16.

4. H. Gastaut: Le psychedelisme ou la quete d une "extase cosmique". Totus Homo, Milano 2(1)(1970), 3--5.

5. W. J. Ouweneel: Okkultismus und oestiche Mystik. Amtszell/Allgeau, 1985, 37--38.

6. W. Penfield: The Mystery of the Mind. Princeton 1975.

PS: Okrem tejto literatúry, ktorá je väčšinou nedostupná pre slovenského čitateľa, hodne materiálu sa nachádza na Internete,

skúste zadať vzhľadávať kľúčové slová napr:
"rock satanism sex" alebo "ocultism music" alebo "aleistar crowley".
Ale pozor, mnohé stránky sú skutočne nebezpečným čítaním pre Vašu dušu a dopredu zvážte, či to vydržíte.


Určite budete šokovaní tým množstvom satanizmu, mágie, rocku na Internete, o pornografii ani nehovoriac. Tiež zistíte, že mnohé stránky odhaľujúce podstatu rocku a ostatných opísaných čiernych javov v tomto článku sú často nefunkčné, kým tie čierne stránky sú funkčné a zadarmo prístupné, vyžadujú len jedno pri vstupe -- aby ste napísali svoje meno a e-adresu...


20 komentárov:

Unknown povedal(a)...

uch...... nemam slov... toto moze napisat jedine chory clovek... som veriaci krestan, evanjelik, no zaroven som rocker a metalista. (desive, vsak? :D ) prinutil som sa precitat tuto hovadinu do konca a pri niektorych pasazach som uplne stracal rec a musel som si pripominat ze to, co mam chut rozmlatit je moj vlastny pocitac, aby som to nerobil. Nastastie evanjelicka cirkev je este celkom normalna, a mam s nou len pozitivne skusenosti. este ako dieta, resp. pubertiak som stravil par letnych taborov s ludmi, ktori nemali nic proti rockovej hudbe, a tym myslim teraz veducich, ci samotneho farara. Vsetky tieto nezmyselne reci ako sa ktora kapela upisala diablovi, ci uz Black Sabbath, AC/DC alebo nebodaj Iron Maiden ci Deep Purple (o ktorych som take reci ani len nepocul, ale autor clanku je hadam najmudrejsi) ci nebodaj nas Elan, no to uz ma rozosmialo. Ale odbieham - vsetky tieto reci su len sucastou ich image. A ak niektore texty hovoria o diablovi, mozte si byt isti, ze je to zo zaciatkov kapiel, kde sa ako pubertiaci snazili zaujat, byt ini, tvrdsi a budovali si tak svoj image. Sucasne texty kapiel ako napr. Iron Maiden su zvlastne, mozno mysticke, no iste zaujimave. Ideme teraz tvrdit ze vsetko fantasy je satanisticke, pretoze je tam spominana magia? Potom su satanisticke aj rozpravky, kde vystupuju carodejnici, a takto by sme mohli pokracovat do coraz nezmyselnejsich detailov..... Tento clanok - nula bodov. Ostavam metalistom a krestanom zaroven, a cuduj sa svete, da sa to...

Unknown povedal(a)...

no musim sa pridat k matejovi.
tento clanok je jeden blud na druhom, vazne. v niektorych pasazach som sa musel smiat a inde som zas nevedel ci nemam nahodou plakat,lebo vacsie bludy som necital... no neviem ci nahodou aj autor clanku nebol sfetovany ked ho pisal,nech to neberie ako urazku. ale veci ktore popisal su dobra hovadina. pravda z tohto clanku su akurat citaty z Biblie a asi 0,05% obsahu inac pomerne rozsiahleho clanku.
Ja som tak isto metalista a som veriaci,je to zaujimave vsak? dokonca hram aj v krestanskej metalovej kapele. co na to povie autor clanku??? rad by som vedel jeho odpoved... a dalsia vec, co vlastne pocuva autor clanku? asi chodi cely den so stuplami v usiach aby nepocul to "zlo" akym je rock... vyzyvam autora na odpoved... som zvedavy na to co odpisa a ci vobec odpise... ja cakam moj mail je ohenpp@gmail.com

Lord andreyk povedal(a)...

Lol tak na to ani ja nemam slov radsej som to cele ani necital nejak nevysiel cas ale sa mi paci ze satanisticka skupina Elan :D

Unknown povedal(a)...

Hej, mali by sa premenovat na Hellán :D

Ježiš Mária povedal(a)...

TOTO JE PRAVDA! HUDBA TOHOTO SVETA POCHADZA OD DIABLA LEBO JA SAM SOM BOL OBLBNUTY TOUTO HUDBOU. PROSTE KTO MA ROZUM TAK POCHOPI. PAN JEZIS JASNE HOVORI CO JE PRAVDA

VYPOCUJ SI TOTO A UVIDIS
PATER KODET - EXORCISTA

http://exorcizmus.ic.cz/

www.mariaem.ic.cz

Ježiš Mária povedal(a)...
Tento komentár bol odstránený autorom.
Unknown povedal(a)...

Je mi 44 roků. Býval jsem celá desetiletí pod vlivem odpadu zvaný rock, metal..tedy dle některých názorů zde, pod "zcela nevinnou zábavou" zvanou roková hudba. Na konci všeho stojí prázdnota, deprese, tíseň, opuštěnost. Nepřeju nikomu setrvávat v klamu, že si aktéři, kteří vyřvávají "Heil Satan" jen tak nevinně hrají, že je to pouze výraz jakéhosi "zdravého rebelantství", kterému pokyvuje i snad sám Bůh. Zábava je přece od Bohe, Ne?.)), říká Ozzy Osbourne.
Nenechte se klamat, je to vše ďáblova past a postupné vyplachování mozku a co hůř, duše. Po neuvěřitelných traumatech, hledání a utrpení jsem přijal Krista za svého Spasitele. Pro mnohé fráze - já však říkám - nyní jsem našel Toho, kterého jsem hledal. Vše ostatní je podvod. Kristus je plnost života. Jen On má smysl. Jirka.

Unknown povedal(a)...

Takéto názory by nemali v dnešnej dobe mať opodstatnenie, ale vidím, že primitivizmus nepozná časové rozmedzia a stredoveké myslenie sa nevytratilo s duchom času ale prežilo ako marginálny smer dodnes, chvalabohu už nie s jeho pôvodnou silou rozhodovať na základe domnení o osude iných ľudí, aj tak však znepokojujúco provokatívne a zamyslenia hodné. Je až neuveriteľné, aký obsah môže obsahovať "vedecká práca" doktora teológie. Jej úroveň je stredoškolská a naivná. To, že si mal Jirko depresie preboha Ťa prosím nespájaj s rockovou hudbou, ale s vlastnou psychickou labilitou. To, že si sa z toho dostal a našiel svoj zmysle, ktorý ťa napĺňa je úžasné, ale úbohé je, ak iných ľudí odsudzuješ za ich estetické hudobné cítenie k duchaprázdnosti. V zajatí komplexov je samotný autor, bolo by pre neho lepšie, ak by bol v zajatí rocku a nie fundamentálneho, výsostne nevedeckého, a priori zamietavého pamfletu podloženého bulvárnymi marketingovými pikoškami. K tomu je až škoda sa vyjadrovať, ale adrenalín mi stúpol natoľko, že som nemohol. Prestaňte prosím degradovať teológiu na úroveň lživej propagandy, ak Vás nepoučilo medium aevum a hodláte ďalej šíriť nepravdu v mene Boha, ste rovnakí ako Satan, len sa obliekate do sutany a pred meno si pridávate vedecké tituly. Radšej sa venujte niečomu produktívnemu, prosím...

jana povedal(a)...

http://www.youtube.com/watch?v=H9CxDDHUixM&list=LLnSCibvNmhe8pZtIq9aSIVw&feature=mh_lolz kokos pozrite si toto video ja som sa bala strasne

ssamo povedal(a)...

takze: po precitani tohoto clanku som sa dozvedel, ze kazdy, kto pocuva hudbu (akukolvek okrem nepocuvatelneho vyspevovania knaza ktore autor clanku opisal nasledovne: bla bla bla...Modelovou ukážkou takejto procesie by teoreticky mala byť nedeľná Bohoslužba, kde hudba má významné miesto (90% času, nehovoriac o KVALITATIVNYCH ASPEKTOCH cirkevnej hudby)bla bla bla...) je zaryty satanista trpiaci tymito priznakmi (citacia autora):agresivita,
zúrivosť,
hnev,
depresie,
strach,
stavy tranzu rôznej hĺbky,
sklon k samovražde,
neprirodzená nutkavá sexualita,
strata vôle,
neschopnosť rozhodovaťsa,
hrubosť (hnutie punkov),
mimovoľné kmitavé a chvejivé pohyby svalov (tiky),
náruživosť,
závislosť na stálom počúvaní hudby.


a k tomuto ,,Po piate, kresťanstvo nebojuje proti zlu iným zlom, ale tak, že zväčšuje podiel dobra, až kým prevládne. to, že niekde je veľa tmy neznamená, že máme ju vytlačiť inou tmou. ,,: velice rad by som vedel ci napr. palenie a topenie carodejnic (ak sa utopila je nevinna, ale to uz jej nepomohlo, a ak sa neutopila tak je to carodejnica a treba ju zabit dakym inym sposobom), nieje pre krestansku vieru dostatocne zlo???

za odpoved dakujem.

Ježiš Mária povedal(a)...
Tento komentár bol odstránený autorom.
Ježiš Mária povedal(a)...


Pápež Benedikt XVI - Liturgia nie je divadlo

Krestanské festivaly typu v rockovej a populárnej hudby sú antikultom so zosvetštenou obmenou

rock " je výrazom živelných vášní a na rockových festivaloch nadobúda kultovú povahu, spôsob uctievania v skutočnosti v protiklade ku kresťanskému uctievaniu.

Pápež zrušil popový koncert vo Vatikáne. Maicoim Moore, 01. sept. 2006 vyžadoval, aby sa počas Omše nepožívali gitary a včera napomenul kňazov za teatrálnosť pri službe.

Liturgia nie je divadelný text a oltár nie je javisko, povedal pri stretnutí so skupinou talianskych duchovných vo svojej letnej rezidencii v Castel Gandolfo.

„ Jestvuje mnoho spôsobov oslavovania Boha a poznávania ako vyzdobiť oltár, ale dôležité je nestratiť pohľad na to čím liturgia je a nestať sa iba účinkujúcimi v predstavení. A preto, hudba tohto druhu musí byť zásadne vylúčená z Cirkvi, a nie iba pre estetické dôvody, alebo pre posilnenie zmätenosti alebo historickej nepružnosti.

pokračovanie

http://liturgia.okamzite.eu
-------------------------------
www.liturgia.okamzite.eu

Ježiš Mária povedal(a)...
Tento komentár bol odstránený autorom.
ssamo povedal(a)...

Vážený p. autor: misto mazania komentarov by ste radsej mohli odpovedat na moju otazku. DAKUJEM

Unknown povedal(a)...

Pán autor,
ja by som sa s Vami naozaj rád stretol niekde na káve a prediskutoval Váš článok, pretože je potrebné poopraviť asi tak 99% informácií, ktoré ste uviedol.
Rocková hudba uvádza do tranzu: nebývajú to náhodou liturgické omše, ktoré majú práve takýto hypnotický charakter? Neustále (monotónne) odriekanie veršov z nejakého svätého písma tri hodiny v kuse nedáva veľmi zabrať mozgovým závitom, človek potom ľahko zabudne aj ako sa volá.
Poslucháči rockovej hudby sa menia na stádo: spomenuli ste existencializmus. Ako iste viete, tento filozofický, hudobný a literárny smer vznikol ako reakcia na 1. svetovú vojnu a mal výrazný vplyv na rockovú hudbu. Hlavná myšlienka existencializmu je rozmýšľať, rozmýšľať nad spoločnosťou, rozmýšľať na sebou samým, rozmýšľať o Bohu, o dôvode svojej existencie. Je to snaha vymaniť sa z toho prúdu, usporiadať si myšlienky a spraviť to najlepšie rozhodnutie pre seba. Podobne to je aj s rockovou a metalovou hudbou.
Rock a metal je jednoduchá, neustále sa opakujúca monotónna hudba: ďalšia vec, čo ma pobavila. Tento žáner je po technickej, melodickej a aj textovej stránke asi najťažší zo všetkých. Vyznať sa v tomto enormnom bludisku plnom alternatív je neskutočne komplikované. Čo sa týka Vami vybraných textov, pán autor, asi Vám to trvalo nejaký ten čas nájsť ich dostatok, pretože sa jedná o minimum zo všetkých textov.
Prehnaná agresivita: Pán autor, rád by som Vám o sebe spravil obraz. Počúvam najtvrdší, najagresívnejší brutálny death metal, najtemnejší black metal, najdepresívnejší doom metal..... a taktiež, samozrejme rock, rôzny folk a hlavne klasickú hudbu. A som asi ten najpokojnejší a najvyrovnaneejší človek aký kedy chodil po svete. Nemám nič proti nikomu, s každým vychádzam ako najlepšie viem, keď on vychádza so mnou. To, že človek počúva agresívnu hudbu ešte neznamená, že ho nejako musí negatívne ovplyvniť. Mňa napríklad upokojuje.
A mohol by som pokračovať ešte dlho, ale už ma bolia prsty. Zaujatejší článok som asi ešte nečítal, každopádne som sa aspoň príjemne pobavil. Tak, pán autor, čo poviete na tú kávu?

Unknown povedal(a)...

Pán autor,
ja by som sa s Vami naozaj rád stretol niekde na káve a prediskutoval Váš článok, pretože je potrebné poopraviť asi tak 99% informácií, ktoré ste uviedol.
Rocková hudba uvádza do tranzu: nebývajú to náhodou liturgické omše, ktoré majú práve takýto hypnotický charakter? Neustále (monotónne) odriekanie veršov z nejakého svätého písma tri hodiny v kuse nedáva veľmi zabrať mozgovým závitom, človek potom ľahko zabudne aj ako sa volá.
Poslucháči rockovej hudby sa menia na stádo: spomenuli ste existencializmus. Ako iste viete, tento filozofický, hudobný a literárny smer vznikol ako reakcia na 1. svetovú vojnu a mal výrazný vplyv na rockovú hudbu. Hlavná myšlienka existencializmu je rozmýšľať, rozmýšľať nad spoločnosťou, rozmýšľať na sebou samým, rozmýšľať o Bohu, o dôvode svojej existencie. Je to snaha vymaniť sa z toho prúdu, usporiadať si myšlienky a spraviť to najlepšie rozhodnutie pre seba. Podobne to je aj s rockovou a metalovou hudbou.
Rock a metal je jednoduchá, neustále sa opakujúca monotónna hudba: ďalšia vec, čo ma pobavila. Tento žáner je po technickej, melodickej a aj textovej stránke asi najťažší zo všetkých. Vyznať sa v tomto enormnom bludisku plnom alternatív je neskutočne komplikované. Čo sa týka Vami vybraných textov, pán autor, asi Vám to trvalo nejaký ten čas nájsť ich dostatok, pretože sa jedná o minimum zo všetkých textov.
Prehnaná agresivita: Pán autor, rád by som Vám o sebe spravil obraz. Počúvam najtvrdší, najagresívnejší brutálny death metal, najtemnejší black metal, najdepresívnejší doom metal..... a taktiež, samozrejme rock, rôzny folk a hlavne klasickú hudbu. A som asi ten najpokojnejší a najvyrovnaneejší človek aký kedy chodil po svete. Nemám nič proti nikomu, s každým vychádzam ako najlepšie viem, keď on vychádza so mnou. To, že človek počúva agresívnu hudbu ešte neznamená, že ho nejako musí negatívne ovplyvniť. Mňa napríklad upokojuje.
A mohol by som pokračovať ešte dlho, ale už ma bolia prsty. Zaujatejší článok som asi ešte nečítal, každopádne som sa aspoň príjemne pobavil. Tak, pán autor, čo poviete na tú kávu?

Unknown povedal(a)...

Akože totálne od veci ale v pohode ;D Autor zrejme nevie čo píše.Celý čas som sa smiala. V tom texte sú samé klamstvá a výmysly. A nehádžte všetky rockové kapely do jedného vreca ! Ani jedna kapela z tých uvedených nie je spojená s diablom ! To možno tak váš mozog pretože pochybujem že ste psychicky zdraví človek.Členovia týchto "satanských" kapiel (ako ste uviedli) sú len obyčajný ľudia ako my. Len proste mali sen ktorý si chceli splniť a to bol ten že chceli robiť poriadnu hudbu ! Chceli mať slávu a hlavne verných fanúšikov a nie trapných psychopatov ktorý by vedeli len ponižovať a spájať ich s diablom.Nič v zlom ale keby ste mi toto povedali do očí tak by som vám tak akurát ukázala vztýčený prostredník.

Unknown povedal(a)...

...nefetuj...

Anonymný povedal(a)...

Ak tu niekto zablúdil a snaží sa uveriť tomuto smiešnemu článku, posielam tej osobe odkaz: Počúvam metal, prispievam nadácii, chodievam venčiť psíky z útulku a v živote si najviac vážim mier a toleranciu. A pán autor, nemyslím to zle, to mi môžete veriť, mali by ste sa poradiť so svojím lekárom. Pretože skôr váš článok obsahuje náznaky sekty.. A to som si radšej ani nepozrel backwards...

dailypraxis povedal(a)...

mozete napisat, co konkretne je pre vas vhodna hudba?